เมื่อวันที่ 22 - 24 กรกฏาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้จัดการประชุมจัดทำกรอบแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ณ ปึกเตียน คาบาน่า บีช รีสอร์ท ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อ ศึกษา วิเคราห์และกำหนดขอบเขตของความต้องการ การนำรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับทะเบียนักเรียน ให้ข้อมูลนักเรียนมีจความครบถ้วน ทันสมัย บูรณาการข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารงานและการนำไปสู่การกำหนดนโยบายในด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี นายประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภายใน

 

1.24.07.62

1.24.07.62

1.24.07.62

1.24.07.62

1.24.07.62

1.24.07.62

1.24.07.62

1.24.07.62

 

 • IMG_4340
 • IMG_4342
 • IMG_4343
 • IMG_4344
 • IMG_4345
 • IMG_4346
 • IMG_4347
 • IMG_4349
 • IMG_4356
 • IMG_4363
 • IMG_4366
 • IMG_4367
 • IMG_4368
 • IMG_4371
 • IMG_4372
 • IMG_4377
 • IMG_4383
 • IMG_4395
 • IMG_4404

Simple Image Gallery Extended