ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์มาตราฐานข้อมูลกลาง ที่ URL : http://datastandard.m-society.go.th/ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2202 9004 - 5 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.