วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้การจัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผล และจัดส่งข้อมูลพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2563 ของทุกหน่วยงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โดยมี นายธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 60 คน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภายในและภายนอก

 

1.21.1.63

1.21.1.63

1.21.1.63

1.21.1.63

1.21.1.63

1.21.1.63

 

 • IMG_6383
 • IMG_6386
 • IMG_6387
 • IMG_6389
 • IMG_6390
 • IMG_6392
 • IMG_6393
 • IMG_6394
 • IMG_6398
 • IMG_6400
 • IMG_6401
 • IMG_6403
 • IMG_6404
 • IMG_6405
 • IMG_6406
 • IMG_6407
 • IMG_6409
 • IMG_6410
 • IMG_6411
 • IMG_6412
 • IMG_6417
 • IMG_6418
 • IMG_6422

Simple Image Gallery Extended