วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างหลักเกณฑ์และคู่มือการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา โดยมี นาย ประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุม เพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์และคู่มือการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางการดำเนินการในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้เกิดฐานข้อมูลที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนตั้งแต่หน่วยงานย่อยขึ้นมาจนถึงหน่วยงานหลักและทันต่อสถานการณ์ การพัฒนาด้าน  ICT เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา การนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจและการสื่อสารภายในองค์กร บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย และใช้ประชาสัมพันธ์ภายในกระทรวง (เสมาสนเทศ) และบริการทางวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป (ประชาสนเทศ) โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาคสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้แทนหน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

1.26.2.63

1.26.2.63

1.26.2.63

1.26.2.63

1.26.2.63

1.26.2.63

1.26.2.63

1.26.2.63

 

 

 

ดาวน์โหลดรูปภาพการประชุม 26 กพ 63

ดาวน์โหลดรูปภาพการประชุม 27 กพ 63